Vedtægter for Macklub Aalborg

§1

Foreningens navn er MacKlub Aalborg. Foreningens formål er at samle Macintosch brugere for at udveksle erfaringer og idéer. Klubbens basis er månedlige klubaftener med erfaringsudveksling og nedsættelse af selvstyrende emnegrupper efter behov.

§2

Hvert år i november/december afholdes generalforsamling, som er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær. Endvidere vælges op til 3 suppleanter og en revisor. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§3

Generalforsamlingen fastsætter næste års kontingent.

§4

Generalforsamlingen kan ændre vedtægterne med almindeligt flertal. Foreningen kan opløses med 2/3 flertal på generalforsamlingen. Opløsningen skal bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse indenfor en måned. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler Medieværkstedet, Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.

§5

Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen kan tage initiativ til andre fælles arrangementer.

Således vedtaget den 4. november 1996

Ændret 7. november 2016